Nhang thảo dược

50.000 VND

Hương Trầm 30 viên Thời gian cháy: 60 phút/viên

90.000 VND

Hương Trầm 60 viên Thời gian cháy: 60 phút/viên

60.000 VND

Hương Trầm 50 viên Thời gian cháy: 30 phút/viên

50.000 VND

Hương Trầm 08 khoanh, 1 khoanh 8 vòng Thời gian cháy: 12 tiếng/khoanh

95.000 VND

Hương Trầm 10 khoanh, 1 khoanh 12 vòng Thời gian cháy: 24 tiếng/khoanh

© 2016 - Thảo Dược Phương Anh

Liên hệ